Výrobci

Odběr novinek

  • Subscribe to our newsletter and receive the latest offers, discounts and updates

Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti BECC&CO a.s.

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající společnost  BECC&CO a.s., IČ 26840502, DIČ CZ26840502, se sídlem Národní 34/40, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen ČR) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11252
(dále jako BECC)

a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí:
fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého povolání.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
osoba, podnikající na základě živnostenského oprávnění,  
osoba, podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 
II. Oznámení před uzavřením smluvního vztahu

Tímto sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (Internetové i telefonické připojení je dáno dle podmínek Vašeho operátora, BECC si neúčtuje žádné další poplatky, toto se netýká příp. smluvní přepravy),

b) BECC požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od BECC, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném BECC-em uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Jihlavě je náklad 0,- Kč;

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel uzavřel smlouvu na některém z e-shopu, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelně opakovaná dodávka, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti BECC;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které BECC splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli BECC a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele,
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

7) o dodávce zboží, které spotřebitel z obalu vyňal a zboží jeví známky použití či obsahuje bezpečnostní prvky určené o ochraně majetku jako zámky, klíčové vložky není možné vrátit,
8) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
9) o dopravě,
10) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, BECC zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu BECC, přičemž registrovaní uživatelé BECC-u mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení BECC-u.

III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva ČR a budou řešeny soudy ČR. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než ČR a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.     

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud pro potřebu kupujícího vznikne překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků (telefon, fax, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BECC&CO a.s., IČ 26840502, Národní 34/40, 110 00 Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách 1cz.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k daným  údajům.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek pro expedici do třetího pracovního dne po ČR: do 17:00 hodin

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, balné, doběrečné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Nelze je akceptovat na zboží neoznačené jako Akční cena!

VII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.1cz.cz (dále jen „eshop“), elektronickou poštou na adrese info@1cz.cz, osobně v provozovnách prodávajícího, faxem, telefonicky
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
BECC umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím písemné výpovědi s popisem čeho se výpověď týká a to na adrese: BECC&CO a.s., Národní 34/40 Praha 1, 110 00.
  
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá BECC bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od BECC-u obdržel, a to na své náklady.
 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité , čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu BECC spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Peníze nebudou vyplácené v hotovosti!
 
Spotřebitel odpovídá BECC-u pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu BECC bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) BECC mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, BECC však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží
BECC-u odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi BECC a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má BECC právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující BECC-u, co ještě vrátit může, a dá BECC-u náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

-          platba v hotovosti při nákupu,
-          platba předem bankovním převodem,
-          platba přes internetové rozhraní banky,
-          platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
-          na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné),
-          platba na proforma fakturu se splatností před dodáním zboží,

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

IX. Dodací podmínky

Pozn.: Stavy zboží zobrazené u produktů nemusí odpovídat aktuálním skladovým zásobám. Vzhledem k velkému odběru některých druhů zboží Vám při objednání zkontrolujeme aktuální stav skladových zásob. 

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 24 hodin (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Ceny dopravy naleznete na webové stránce 1cz.cz.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu zasilka@becc.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů, jeho znění je k dispozici v sídle společnosti a provozovnách prodávajícího nebo na 1cz.cz.